Mokinių priėmimas

Asmuo, pageidaujantis mokytis Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje, gimnazijos direktoriui teikia prašymą. Prašymą už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų), vaikas nuo 14 iki 18 metų- turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.

Vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, priimamas pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK- 2173 (Žin., 2005,Nr. 131- 4747), gali būti priimamas vienais metais anksčiau.

Vaikas vieno iš tėvų (globėjų) prašymu gali būti priimamas mokytis pagal pradinio ugdymo programos dalį, skirtą antrajai klasei, jeigu gimnazija, patikrinusi vaiko pasiekimus, nustato jų atitiktį pirmosios klasės mokiniui mokykloje numatytiems mokymosi pasiekimams.

Asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, prie prašymo prideda įgyto išsilavinimo pažymėjimą; pageidaujantis tęsti mokymąsi- mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie pasiekimus mokykloje, kurioje asmuo mokėsi prieš tai. Mokinys, pageidaujantis pradėti mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą gimnazijoje, gimnazijos direktoriui teikia tik prašymą (už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų), vaikas nuo 14 iki 18 metų- turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą) (mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumento teikti nereikia).

Asmuo pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą (pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį) priimamas pateikęs pradinio išsilavinimo pažymėjimą ar kitą įgytą pradinį išsilavinimą liudijantį dokumentą.

Asmuo, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo, baigęs pradinio ugdymo individualizuotą programą, priimamas mokytis pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą (pagrindinio ugdymo individualizuotos programos pirmąją dalį), pateikęs pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus.

Asmuo pradėti mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimamas pateikęs pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą ar kitą įgytą pagrindinį išsilavinimą liudijantį dokumentą.

Asmuo, baigęs užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos pradinio, pagrindinio ugdymo programą ar tam tikrą jos dalį arba vidurinio ugdymo programos dalį (toliau – tarptautinė bendrojo ugdymo programa), priimamas mokytis bendra tvarka. Jo mokymosi laikotarpio pagal tarptautinę bendrojo ugdymo programą rezultatai pripažįstami ir įskaitomi gimnazijoje.

Asmuo, baigęs tarptautinę bendrojo ugdymo programą ir neturintis mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumento, priimamas mokytis, kai gimnazija nustato jo mokymosi pasiekimų atitiktį mokymosi pasiekimams, numatytiems pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo bendrosiose programose.

Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi.

Mokymo sutartis sudaroma naujai atvykusio mokytis asmens ar mokinio, pradedančio mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, mokymosi pagal tą ugdymo programą laikotarpiui. Mokymo sutartis laikino mokinio išvykimo gydytis ir mokytis arba mokytis pagal tarptautinę mokinių mobilumo, mainų programą nenutraukiama.

Mokymo sutartį pasirašo gimnazijos direktorius ir prašymą pateikęs asmuo.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021 vasario 28

Paskutinį kartą atnaujinta:

2021. Visos teisės saugomos.
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija
Dariaus ir Girėno g. 35, Pajūrio mstl., 75289 Šilalės r
+370 449 74 035
rastine@pajuris.silale.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190330034
Translate »