Veiklos kryptys

Gimnazija:

vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir Gimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;
rengia neformaliojo vaikų švietimo, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius;
vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, individualizuoto pradinio, pagrindinio, individualizuoto pagrindinio, vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;
vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
vykdo neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir nuotolinį mokymą (si);
organizuoja mokinių neformalųjį švietimą, integruoja jį į bendrąjį lavinimą;
sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;
teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, rūpinasi mokinių sveikatos priežiūra, vykdo profesinį orientavimą, konsultavimą;
įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
vykdo mokinių žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevenciją Gimnazijos bendruomenėje;
organizuoja tėvų (rūpintojų) pageidavimu apmokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;
sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;
užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;
kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;
atlieka Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą;
organizuoja mokinių maitinimą Gimnazijoje;
organizuoja mokinių, gyvenančių toliau kaip 3 km nuo Gimnazijos, vežiojimą į Gimnaziją ir iš jos;
vadovaudamasi Šilalės rajono savivaldybės tarybos nustatytais įkainiais, teikia dokumentų kopijavimo, patalpų (aktų, sporto salių, bibliotekos, skaityklos, šaudyklos ir kt.), turto ir kompiuterinės įrangos nuomos, Pajūrio miestelio bendruomenės laisvalaikio organizavimo, Gimnazijos mokyklinio autobuso ir kito tarnybinio transporto paslaugas;
gali organizuoti bevariklio transporto priemonių vairuotojų mokymą ir išduoti nustatytos formos pažymėjimus;
koordinuoja Gimnazijos savivaldos institucijų veiklą;
patikėjimo teise valdo Savivaldybės turtą ir planuoja biudžeto asignavimus;
viešai skelbia informaciją apie Gimnazijos veiklą Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
gali organizuoti ir vykdyti vaikų vasaros poilsį.
atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.
mokiniams išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021 vasario 23

Paskelbta:

2021. Visos teisės saugomos.
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija
Dariaus ir Girėno g. 35, Pajūrio mstl., 75289 Šilalės r
+370 449 74 035
rastine@pajuris.silale.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190330034
Translate »