Get Adobe Flash player
Naujienos
COVID-19 prevencija
Nuotolinis mokymas
Struktūra ir kontaktai
Administracinė informacija
Nuorodos
Teikiamos paslaugos
Gimnazijos vertybės
Ugdymas
Ikimokyklinis ugdymas
Profesinis orientavimas
Projektai
Informacija
Gimnazijos rėmimas
Naujienų archyvas
 
 

DofE programa

Reklaminis skydelis

Virtuali mokymosi aplinka

Reklaminis skydelis

Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Reagavimo į patyčias rekomendacijos

Reklaminis skydelis

Klausimai pasiūlymai

El. pašto adresas
Tema
Žinutės tekstas

Veiklos kryptys

Gimnazija:

 • vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir Gimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;
 • rengia neformaliojo vaikų švietimo, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius;
 • vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, individualizuoto pradinio, pagrindinio, individualizuoto pagrindinio, vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;
 • vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • vykdo neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir nuotolinį mokymą (si);
 • organizuoja mokinių neformalųjį švietimą, integruoja jį į bendrąjį lavinimą;
 • sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;
 • teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, rūpinasi mokinių sveikatos priežiūra, vykdo profesinį orientavimą, konsultavimą;
 • įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • vykdo mokinių žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevenciją Gimnazijos bendruomenėje;
 • organizuoja tėvų (rūpintojų) pageidavimu apmokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;
 • sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;
 • užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;
 • kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;
 • atlieka Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą;
 • organizuoja mokinių maitinimą Gimnazijoje;
 • organizuoja mokinių, gyvenančių toliau kaip 3 km nuo Gimnazijos, vežiojimą į Gimnaziją ir iš jos;
 • vadovaudamasi Šilalės rajono savivaldybės tarybos nustatytais įkainiais, teikia dokumentų kopijavimo, patalpų (aktų, sporto salių, bibliotekos, skaityklos, šaudyklos ir kt.), turto ir kompiuterinės įrangos nuomos, Pajūrio miestelio bendruomenės laisvalaikio organizavimo, Gimnazijos mokyklinio autobuso ir kito tarnybinio transporto paslaugas;
 • gali organizuoti bevariklio transporto priemonių vairuotojų mokymą ir išduoti nustatytos formos pažymėjimus;
 • koordinuoja Gimnazijos savivaldos institucijų veiklą;
 • patikėjimo teise valdo Savivaldybės turtą ir planuoja biudžeto asignavimus;
 • viešai skelbia informaciją apie Gimnazijos veiklą Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • gali organizuoti ir vykdyti vaikų vasaros poilsį.
 • atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.
 • mokiniams išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
Lithuanian English Italian Polish Russian Spanish Turkish
KA229 projektas ECHOSET
Reklaminis skydelis
Move your body, move your mind
Reklaminis skydelis
Yes For Traditional Dishes – No More Obesity!
Reklaminis skydelis
Let‘s Enjoy Dialoguing
Reklaminis skydelis

Patyčių dėžutė

Reklaminis skydelis