Get Adobe Flash player
Naujienos
COVID-19 prevencija
Nuotolinis mokymas
Struktūra ir kontaktai
Administracinė informacija
Nuorodos
Teikiamos paslaugos
Gimnazijos vertybės
Ugdymas
Ikimokyklinis ugdymas
Profesinis orientavimas
Projektai
Informacija
Gimnazijos rėmimas
Naujienų archyvas
 
 

DofE programa

Reklaminis skydelis

Virtuali mokymosi aplinka

Reklaminis skydelis

Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Reagavimo į patyčias rekomendacijos

Reklaminis skydelis

Klausimai pasiūlymai

El. pašto adresas
Tema
Žinutės tekstas

Mokinių pareigos

Mokiniai vadovaujasi gimnazijos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, vykdo gimnazijos administracijos, mokytojų ir kitų gimnazijos darbuotojų teisėtus reikalavimus.

Mokinys (-ė) privalo 

1.Laikytis gimnazijoje priimtinų elgesio normų, gerbti savo gimnaziją,  jos simbolius,  gimnazijos bendruomenės narius, puoselėti gimnazijos įvaizdį.

2.Gerbti kitų teisę mokytis. Pagarbiai elgtis ir tinkamai pasiruošti pamokai, turėti visas mokymosi priemones.

3.Būti punktualus(-i), nevėluoti į pamokas.

4.Domėtis savo pažangumo ir lankomumo rezultatais e- dienyne.

5.Pamokų metu laikytis darbo pamokoje tvarkos, vykdyti mokytojų nurodymus, atlikti visas mokytojo skiriamas klasės ir namų užduotis, netrukdyti dirbti kitiems mokiniams,  neužsiimti pašaline, nesusijusia su mokymo procesu, veikla.

6.Gerbti suaugusius, sveikintis su visais gimnazijos darbuotojais, draugais. Prasidėjus ir baigiantis pamokai, pagerbti mokytoją atsistojant.

7.Gimnazijos svečius sutikti mandagiai ir kultūringai.

8.Nesivesti į gimnaziją pašalinių asmenų.

9.Iškilusias problemas spręsti taikiai, nenaudodamas smurto, psichologinio spaudimo ir kitų netinkamų būdų.

10.Būti drausmingas(-a) ir kultūringas(-a) renginių, vykstančių gimnazijoje ar kitur, metu. Visada sulaukti renginio pabaigos.

11.Gerbti asmeninę, draugų ir gimnazijos nuosavybę, atlyginti padarytą materialinę žalą.

12.Saugoti ir tausoti knygas, vadovėlius, kitą gimnazijos turtą. Pametus ar sugadinus vadovėlį, bibliotekos knygą, mokymo priemonę ar kitą gimnazijos turtą, žalą atlyginti pagal gimnazijos darbo tvarkos taisyklių punktą Nr. 341.

13.Į gimnaziją ateiti su švaria ir tvarkinga mokykline uniforma. Į kūno kultūros pamokas atsinešti sportinę aprangą, avalynę, į choreografijos - šokių batelius.

14.Kasmet profilaktiškai tikrintis sveikatą, vykdyti sanitarijos ir higienos reikalavimus, laikytistaisyklių. 

15.Darbo vietą dalykų kabinetuose prižiūrėti pats(-i). Pastebėjus sugadintą inventorių, tuoj pat pranešti kabineto vadovui. Kitais atvejais už sugadintą inventorių atsako mokinys(-ė) (sutvarko arba atlygina materialinę žalą).

16.Valgykloje valgyti per jam/jai skirtas pertraukas.

17.Laikytis elgesio taisyklių visur ir visada.

18.Esant reikalui, mokiniai gali kreiptis žodžiu ir raštu (gindami savo teises) į gimnazijos direktorių, direktoriaus pavaduotojus ugdymui, Gimnazijos tarybą, Mokinių tarybą.

 

Lithuanian English Italian Polish Russian Spanish Turkish
KA229 projektas ECHOSET
Reklaminis skydelis
Move your body, move your mind
Reklaminis skydelis
Yes For Traditional Dishes – No More Obesity!
Reklaminis skydelis
Let‘s Enjoy Dialoguing
Reklaminis skydelis

Patyčių dėžutė

Reklaminis skydelis