Get Adobe Flash player
Naujienos
COVID-19 prevencija
Nuotolinis mokymas
Struktūra ir kontaktai
Administracinė informacija
Nuorodos
Teikiamos paslaugos
Gimnazijos vertybės
Ugdymas
Ikimokyklinis ugdymas
Profesinis orientavimas
Projektai
Informacija
Gimnazijos rėmimas
Naujienų archyvas
 
 

DofE programa

Reklaminis skydelis

Virtuali mokymosi aplinka

Reklaminis skydelis

Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Reagavimo į patyčias rekomendacijos

Reklaminis skydelis

Klausimai pasiūlymai

El. pašto adresas
Tema
Žinutės tekstas

Specialioji pedagogė

Simona Dargienė

Specialioji pedagogė, logopedė

Darbo laikas:

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Pirmadienis

8.55-15.20 val.

10.35-10.55 val.

Antradienis

8.55-15.20 val.

10.35-10.55 val.

Trečiadienis

8.55-15.20 val.

10.35-10.55 val.

Ketvirtadienis

9.50-14.55 val.

10.35-10.55 val.

 

 

 

 

 

 

  

FUNKCIJOS:

Gimnazijos logopedas:

·  įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus;

·  nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;

· remdamasi kalbos raidos tyrimo rezultatais, rekomenduoja skirti logopedo pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, sudaro tokių mokinių sąrašą;

·  bendradarbiauja su mokytojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), konsultuoja juos mokinių, turinčių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, prevencijos klausimais;

·   sudaro individualias, pogrupines ir grupines mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas;

·   šalina mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;

·   rengia rekomendacijas bei formuoja teigiamą gimnazijos bendruomenės požiūrį į kalbos bei kitų komunikacijos sutrikimų turinčius asmenis.

·   tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;

·   dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje bei bendradarbiauja su kitais gimnazijoje dirbančiais švietimo pagalbos specialistais;

·    taiko darbe logopedijos naujoves.

· dalyvauja seminaruose, mokymuose, logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio organizuojamuose renginiuose, bendradarbiauja su kitomis švietėjiškomis institucijomis (Šilalės švietimo pagalbos tarnyba ir kt.).

Gimnazijos specialusis pedagogas:

· Teikia informacinę, konsultacinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais;

· formuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius bei kitus asmenis.

· bendradarbiaujant su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numato ugdymo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius individualius mokinių gebėjimus ir galias, pataria, kaip pritaikyti/individualizuoti ugdymo programas, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;

·  atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą mokymo programoms, įvertina pažangą;

· padeda specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje/grupėje), lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

·   tvarko ir pildo savo veiklos dokumentus;

·   dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje;

·   bendradarbiauja ir dalyvauja mokyklos švietimo pagalbos specialistų komandinėje veikloje;

·   taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves;

· dalyvauja seminaruose, mokymuose, logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio organizuojamuose renginiuose, bendradarbiauja su kitomis švietėjiškomis institucijomis (Šilalės švietimo pagalbos tarnyba ir kt.).

 

Lithuanian English Italian Polish Russian Spanish Turkish
KA229 projektas ECHOSET
Reklaminis skydelis
Move your body, move your mind
Reklaminis skydelis
Yes For Traditional Dishes – No More Obesity!
Reklaminis skydelis
Let‘s Enjoy Dialoguing
Reklaminis skydelis

Patyčių dėžutė

Reklaminis skydelis