Get Adobe Flash player
Naujienos
COVID-19 prevencija
Nuotolinis mokymas
Struktūra ir kontaktai
Administracinė informacija
Nuorodos
Teikiamos paslaugos
Gimnazijos vertybės
Ugdymas
Ikimokyklinis ugdymas
Profesinis orientavimas
Projektai
Informacija
Gimnazijos rėmimas
Naujienų archyvas
 
 

DofE programa

Reklaminis skydelis

Virtuali mokymosi aplinka

Reklaminis skydelis

Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Reagavimo į patyčias rekomendacijos

Reklaminis skydelis

Klausimai pasiūlymai

El. pašto adresas
Tema
Žinutės tekstas

Mokinių priėmimas

Asmuo, pageidaujantis mokytis Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje, gimnazijos direktoriui teikia prašymą. Prašymą už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų), vaikas nuo 14 iki 18 metų- turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.

Vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, priimamas pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK- 2173 (Žin., 2005,Nr. 131- 4747), gali būti priimamas vienais metais anksčiau.

Vaikas vieno iš tėvų (globėjų) prašymu gali būti priimamas mokytis pagal pradinio ugdymo programos dalį, skirtą antrajai klasei, jeigu gimnazija, patikrinusi vaiko pasiekimus, nustato jų atitiktį pirmosios klasės mokiniui mokykloje numatytiems mokymosi pasiekimams.

Asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, prie prašymo prideda įgyto išsilavinimo pažymėjimą; pageidaujantis tęsti mokymąsi- mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie pasiekimus mokykloje, kurioje asmuo mokėsi prieš tai. Mokinys, pageidaujantis pradėti mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą gimnazijoje, gimnazijos direktoriui teikia tik prašymą (už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų), vaikas nuo 14 iki 18 metų- turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą) (mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumento teikti nereikia).

Asmuo pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą (pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį) priimamas pateikęs pradinio išsilavinimo pažymėjimą ar kitą įgytą pradinį išsilavinimą liudijantį dokumentą.

Asmuo, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo, baigęs pradinio ugdymo individualizuotą programą, priimamas mokytis pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą (pagrindinio ugdymo individualizuotos programos pirmąją dalį), pateikęs pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus.

Asmuo pradėti mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimamas pateikęs pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą ar kitą įgytą pagrindinį išsilavinimą liudijantį dokumentą.

Asmuo, baigęs užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos pradinio, pagrindinio ugdymo programą ar tam tikrą jos dalį arba vidurinio ugdymo programos dalį (toliau – tarptautinė bendrojo ugdymo programa), priimamas mokytis bendra tvarka. Jo mokymosi laikotarpio pagal tarptautinę bendrojo ugdymo programą rezultatai pripažįstami ir įskaitomi gimnazijoje.

Asmuo, baigęs tarptautinę bendrojo ugdymo programą ir neturintis mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumento, priimamas mokytis, kai gimnazija nustato jo mokymosi pasiekimų atitiktį mokymosi pasiekimams, numatytiems pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo bendrosiose programose.

Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi.

Mokymo sutartis sudaroma naujai atvykusio mokytis asmens ar mokinio, pradedančio mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, mokymosi pagal tą ugdymo programą laikotarpiui. Mokymo sutartis laikino mokinio išvykimo gydytis ir mokytis arba mokytis pagal tarptautinę mokinių mobilumo, mainų programą nenutraukiama.

Mokymo sutartį pasirašo gimnazijos direktorius ir prašymą pateikęs asmuo.

Lithuanian English Italian Polish Russian Spanish Turkish
KA229 projektas ECHOSET
Reklaminis skydelis
Move your body, move your mind
Reklaminis skydelis
Yes For Traditional Dishes – No More Obesity!
Reklaminis skydelis
Let‘s Enjoy Dialoguing
Reklaminis skydelis

Patyčių dėžutė

Reklaminis skydelis