Get Adobe Flash player
Naujienos
COVID-19 prevencija
Nuotolinis mokymas
Struktūra ir kontaktai
Administracinė informacija
Nuorodos
Teikiamos paslaugos
Gimnazijos vertybės
Ugdymas
Ikimokyklinis ugdymas
Profesinis orientavimas
Projektai
Informacija
Gimnazijos rėmimas
Naujienų archyvas
 
 

DofE programa

Reklaminis skydelis

Virtuali mokymosi aplinka

Reklaminis skydelis

Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Reagavimo į patyčias rekomendacijos

Reklaminis skydelis

Klausimai pasiūlymai

El. pašto adresas
Tema
Žinutės tekstas

Mokslo metai

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2018 m. rugsėjo 3 d.

Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175, 5–8, I–III gimnazijos klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos, IV gimnazijos klasės mokiniams – 165 ugdymo dienos.

Ugdymo procese skiriamos atostogos:
 

Rudens atostogos

2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2018 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 2 d.

Žiemos atostogos

2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.

Vasaros atostogos

2019 m. birželio 10 d. –  rugpjūčio 31 d. 1–4 klasių mokiniams

2019 m. birželio 25 d. – rugpjūčio 31 d. 5–IIIg klasių mokiniams

Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.

Gimnazija ugdymo procesą skirsto pusmečiais (Gimnazijos tarybos 2018 m. liepos 13 d. nutarimas P11-4).

Klasės

I pusmetis

II pusmetis

1–4 klasės

 

2018-09-03 – 2019-01-31 (19 sav.)

2019-02-01 iki 2019-06-07 (16 sav.)

5–III g klasės

2019-02-01 iki 2019-06-21 (18 sav.)

IVg klasė

2019-02-01 iki 2019-05-24 (14 sav.)

Gimnazijos sprendimas (Gimnazijos tarybos 2018 m. liepos 13 d. nutarimas P11-4) dėl 2018–2019 mokslo metais 5 ugdymo dienų organizavimo:

Eil. Nr.

Diena

Data

1.

Tarptautinis greitųjų šachmatų turnyras, skirtas Stanislovui Biržiškiui atminti.

2018-09-29

2.

"Bėgimas aplink Pajūrį 2018“.

2018-10-07

3.

Projektinė diena Stanislovui Biržiškiui atminti (renkama medžiaga, rengiami pranešimai, kuriami filmai ir pristatomi).

2018-11-17

4.

Prevencinės programos ,,Sniego gniūžtė“ veiklos.

2019-03-29

5.

Ekskursijų diena.

Renkasi kiekviena klasė

Ugdymo dienų datos gali būti keičiamos direktoriaus įsakymu.

Pagal pradinio,  pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau - pažintinė kultūrinė veikla) yra privaloma, sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis. Mokytojų tarybos posėdyje (2018-06-21 protokolas Nr. P8-5) nutarta organizuoti tokias veiklas:

Pradinių klasių mokiniams:

 

Eil.

Nr.

 

Dienos

 

Pamokos

 

Data

1.

Sporto diena ,,Kaip gera ir smagu sportuoti visiems kartu“

5

2018-09-28

2.

Tarptautinė Mokytojų diena

5

2018-10-05

3.

Rudenėlio šventė

5

2018-10-26

4.

Edukacinė veikla ,,Lietuvių tautinis kostiumas“

5

2018-11-23

5.

Kalėdinis karnavalas

5

2018-12-21

6.

Edukacinė veikla ,,Gyvūnijos pasaulyje“ (Klaipėdos jūrų muziejus)

5

2019-02

7.

Liaudies šokių ir ratelių šventė ,,Šokim trypkim 2019“

5

2019-03

8.

Edukacinė veikla – kūrybinės dirbtuvėlės ,,Vilnos vėlimas“ (Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centras)

5

2019-04

9.

Mokslo metų užbaigimo šventė

5

2019-06-07

5–IV g klasių mokiniams:

Eil. Nr.

Dienos

Pamokos

Data

1.

Klasių auklėtojų diena  

5

2018-09-04

2.

Tarptautinė Mokytojų diena

5

2018-10-05

3.

Lietuvos kariuomenės diena

5

2018-11

4.

Kalėdinis karnavalas

5

2018-12

5.

Šimtadienio šventė III-IV g klasių mokiniams

5

2019-02

6.

Gimnazijos spartakiada

6

2019-06

7.

Kartų pynė (Šeimos diena)

6

2019-06

8.

Mokslo metų užbaigimo šventės

5

2019-05-24 (IV g klasė)

2019-06-21 (5-III g klasės)

9.

Projektinė–tyrėjų diena I-III g klasių mokiniams

6

2019-06

10.

Pėsčiųjų žygis

6

2019-06

 


Ugdymo dienų datos gali būti keičiamos direktoriaus įsakymu.
Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka.
Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.
Gimnazijos direktorius, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Ekstremalioji padėtis – tai padėtis, kuri susidaro dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Gimnazijos direktorius apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrių.
Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į gimnaziją gali nevykti priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai, 1–5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į gimnaziją mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į gimnaziją, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama gimnazijos interneto svetainėje, elektoriniame dienyne, socialiniame tinkle. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

 

Lithuanian English Italian Polish Russian Spanish Turkish
KA229 projektas ECHOSET
Reklaminis skydelis
Move your body, move your mind
Reklaminis skydelis
Yes For Traditional Dishes – No More Obesity!
Reklaminis skydelis
Let‘s Enjoy Dialoguing
Reklaminis skydelis

Patyčių dėžutė

Reklaminis skydelis